Nyhetsarkiv

Familienettet har fått nye eiere

Nettsiden www.familienettet.no er utviklet for alle familier som har barn med nedsatt funksjonsevne. Ved å lete deg frem i de forskjellige menyene finner du mye nyttig stoff på mange plan. Anbefales! Siden er fra i år blitt permanent overtatt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 

Siden har et åpent brukerforum. I den anledning vil vi varsle at vi håper å få etablert et lukket forum for medlemmer av NLD-foreningen i løpet av våren.

Seminar om nonverbale lærevansker

22.-23. september 2009 holdt Torshov kompetansesenter seminar om nonverbale lærevansker. Blant annet ble utredning, tiltak og tilleggsvansker tatt opp. Målgrupper var PPT, BUP, Habiliteringstjenesten, foresatte og lærere. Kursansvarlige var Jan Arne Handorff, Gro Eckhoff, Anne Sand og Anne-Grethe Urnes.

PROGRAM 
1. dag
09.30-12.00: Nonverbale lærevansker - et forskningsfelt på tvers av tradisjonell diagnostikk ved Anne Grethe Urnes
12.00-13.00: Lunsj
13.00-14.00: Særtrekk og fellestrekk ved nonverbale lærevansker og Asperger syndrom ved Jan Arne Handorff
14.15-15.30: Tiltaksmodeller, metoder og strategier i barnehage og skole ved Gro Eckhoff
2. dag
09.00-10.00: Eksekutive funksjoner og nonverbale lærevansker ved Anne-Grethe Urnes
10.00-12.00: Utredning av nonverbale lærevansker ved Jan Arne Handorff
12.00-13.00: Lunsj
13.00-14.30: Å være foreldre til barn med nonverbale lærevansker - tiltak/tilrettelegging mot hjem og fritid ved Anne Sand
14.45-15.30: Hvordan forebygge matematikkvansker - pedagogiske tiltak i førskole- og skolealder ved Gro Eckhoff

Årsmøte 2009

Årsmøte i NLD-Foreningen ble avholdt 19. juni i Oslo.

Vedtatte hovedaktiviteter neste periode:

  • informasjonspredning om NLD
  • skape anledninger for pårørende og de som har NLD til å møtes til informasjonsutveksling og erfaringsdeling 
  • gjøre foreningen mer kjent
  • jobbe for å skaffe støttemidler
  • utarbeide en handlingsplan på kort og lang sikt

Kontingent holdes uendret på kr 300 for 2009 og 2010.

Endring ble gjort i foreningens vedtekter: “Styret består av fra 6 til 9 medlemmer…” endres til “Styret skal som minimum bestå av 4 medlemmer som velges av årsmøtet.”

Følgende styre ble valgt:

Sónia F.T. Gjesdal - leder
Gøsta Thommesen - nestleder
Trude L. Husjord
Fredrik Holter
Ingunn Mikkelsen Ringen

Stor takk!
En stor takk til Ida Mobeck, Charlotte S. Engstad og Heidi Mathisen for innsatsen som styremedlemmer fra oppstarten av foreningen og frem til årsmøtet!

Temamøte om foreldrerollen

Over 30 medlemmer og kommende medlemmer samlet seg på Torshov kompetansesenter 21. april 2009 til møte arrangert av NLD-foreningen. Møtet gikk i bakkant av heldagsseminar om ikke-språklige vansker som kompetansesenteret arrangerte samme dag. De fleste deltakerne var foreldre eller andre pårørende til NLD-barn. En voksen deltaker hadde selv NLD og bidro med viktige innspill i møtet. Drøftelsene synliggjorde hvor stort informasjonsbehovet er hos foreldre med NLD-barn, og hvor stort behov det er for å dele erfaringer.

Etter uformell innledning rundt bordene, stilte Gro Eckhoff og Jan Arne Handorff fra kompetansesenteret sporty nok opp. De hadde nettopp kjørt dagseminaret. Det ble en lang sekvens med spørsmål og diskusjon fra deltakerne. Siste del var viet erfaringsdeling rundt foreldrerollen. Vi holdt på i tre timer og kunne godt fortsatt lenger. Mange spørsmål hang i luften da vi gikk. Det var ingen tvil om at alle ønsket gjentakelse og videreførelse. Takk til kompetansesenteret for utlån av lokale og bidrag fra Gro og Jan Arne.

Gøsta Thommesen (møteleder)

www.nldforeningen.no  *  post@nldforeningen.no