Vedtekter

Vedtatt 23.9.2007 med endringer av 19.6.2009

.

§ 1 Navn og adresse

Foreningens navn er NLD-foreningen. NLD står for Nonverbal Learning Disorder som betyr nonverbale lærevansker på norsk. NLD er en utviklingsforstyrrelse som kommer til uttrykk ved blant annet visuo-spatiale, sosiale og sensomotoriske vanskeligheter.
NLD-foreningens adresse er til enhver tid leders adresse. 

§ 2 Formål

Å arbeide for optimale muligheter for barn og voksne med NLD.
Å utbre kunnskap, informasjon og praktiske tips om NLD som er til hjelp for mennesker med NLD, deres familie, utdanningsinstitusjoner, hjelpeapparat og samfunnet generelt.
Å arbeide for anerkjennelse av NLD ved å samarbeide med relevante organisasjoner/foreninger både nasjonalt og internasjonalt.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap i NLD-foreningen er åpen for enhver person som selv har NLD eller lignede symtombilde, samt familie og andre som er engasjert i NLD-saken.
Utmeldelse skal skje skriftlig til et av styrets medlemmer. I tilfelle utmeldelse i løpet av regnskapsåret, får medlemmet ikke tilbakebetalt deler av kontingenten for det året. Et medlem blir automatisk utmeldt, dersom kontingenten ikke innbetales etter purring. Medlemmer som bevisst har påført foreningen skade, kan ekskluderes av styret. Eksklusjonen skal godkjennes på førstkommende årsmøte.
Medlemskontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.
Medlemmene har stemmerett på årsmøtet og kan velges til tillitsverv i foreningen og til verv i andre relevante utvalg.

§ 4 Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet, og avholdes en gang i året innen utgangen av juni. Styret innkaller til årsmøte.Ordinært årsmøte avholdes etter følgende dagsorden:
1. Velge møteleder og referent.
2. Velge to personer til å underskrive protokollen.
3. Registrere stemmeberettigede.
4. Godkjenne innkalling og dagsorden.
5. Godkjenne årsrapport.
6. Fastsette mål for neste periode.
7. Innkomne saker.
8. Velge styret.Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig via e-post til medlemmene, senest 6 uker før årsmøtet.Innkallelsen skal inneholde minimum:
          Tid og sted for årsmøtet
          Årsrapport
          Forslag til mål for neste periode
Forslag til årsmøtet og forslag til endring av vedtekter skal være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet. Saksliste med innkomne saker legges ut på NLD-foreningens nettsider senest to uker før årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis styret beslutter det, eller hvis minst 25 % av medlemmene fremsetter skriftlig ønske om det. I anmodningen skal det fremkomme hvilke emner som ønskes behandlet. Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte med minst 2 ukers varsel, og senest 4 uker etter at styret har mottatt anmodning om ekstraordinært årsmøte.
Årsmøtet er beslutningsdyktig hvis det er innkalt i overensstemmelse med vedtektene. Styret skal som minimum bestå av fire medlemmer som velges av årsmøtet. Leder velges direkte av årsmøtet. Hele styret velges for to år. Gjenvalg er mulig. Går lederen av i perioden mellom årsmøtene, overtar nestlederen vervet ut perioden.
Beslutninger treffes ved flertalls avstemning. Endring av foreningens vedtekter krever 2/3 flertall ved avstemning. Ved likt stemmeantall for og imot, faller forslaget bort. Det foretaes skriftlig avstemning hvis møtelederen eller en annen representant ønsker dette. 

§ 5 Styret

Styret utgjør foreningens daglige ledelse, og utøver sin ledelse i overensstemmelse med de retningslinjer årsmøtet fastlegger. Styret konstituerer seg med nestleder, kasserer og sekretær. Styrets medlemmer peker ut NLD-foreningens representanter i andre relevante utvalg.
Styret utarbeider retningslinjer for styrets arbeidsform.
Det skrives referat fra hvert møte. Beslutninger og andre opplysninger gjøres tilgjengelig for medlemmene via NLD-foreninges nettside.
Styret er beslutningsdyktig når 2/3 av styret er tilstede inklusive leder eller nestleder. Styret kan utpeke komiteer til utførelse av spesielle oppgaver.

§ 6 Foreningens økonomi

Foreningens midler skaffes tilveie gjennom tilskudd, gaver, arv, bidrag fra fond, organisasjoner og offentlige myndigheter, samt medlemskontingent.
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og innkreves en gang i året. Kontingenten innkreves av styret. Regnskapsåret følger kalenderåret.
Utbetalinger godkjennes av leder og kasserer i fellesskap. Foreningens medlemmer står ikke personlig ansvarlig for foreningens forpliktelser.

§ 7 Oppløsning av foreningen

Foreningen oppløses hvis to påfølgende årsmøter med minst 8 uker og høyst 12 ukers mellomrom og 2/3 av de avgitte stemmer beslutter det. Det siste årsmøte skal ha som eneste sak til behandling, foreningens oppløsning.
Ved foreningens oppløsning skal foreningens aktiva, etter årsmøtets beslutning, fordeles til organisasjoner som arbeider for bedring av funksjonshemmedes vilkår.

§ 8       Ikrafttredelse

Disse vedtekter trer i kraft den 23. september 2007.