Styreinfo

Informasjon fra styremøte 09.02.10

1. Aktiviteter: Foreningen vil forsøke å få til ett eller flere fagseminarer på dagtid våren 2010 rettet mot barnehage, skole og hjelpeapparat. Vi kan bare ta minimal økonomisk risiko. Gøsta Thommesen er ansvarlig. I tilknytning til slike seminarer er det aktuelt å arrangere foreldrekvelder. Mulige temaer for foreldrekvelder, foruten alltid etterlengtet erfaringdeling, er bl.a.
  - “Ungdomstid og tidlig voksen med NLD”,
  - “Støtte- og hjelpemuligheter fra det offentlige”,
  - “Alternative behandlingsformer.”

 2. Økonomisk støtte: Fredrik Holther arbeider videre med konkrete støttesøknader fra private støttegivere, til bruk for utvikling av hjemmesider og informasjon.

3. Kontingent: Kontingentkrav sendes ut etter påske.

4. Hjemmeside: Vi forfølger nå en konkret mulighet for å flytte hjemmesidene til ny plattform der lukkede medlemssider med diskusjonsfora m.m. kan implementeres.

5. Medieoppmerksomhet: Dagbladets Magasinet har et stort oppslag om NLD lørdag 13.2 og vi vil på forskjellige måter prøve å skape blest om dette og utnytte interessen, bl.a. jf. pkt 1 ovenfor. Oppslaget vil ligge på nettet en stund og vi vil få den i filformat fra Dagbladet så det vil være tilgjengelig i ettertid på hjemmesiden.

6. Neste styremøte er berammet til tirsdag 6. april.

Informasjon fra styremøte 13.10.09

1. Nettsidene er blitt tatt et lite steg videre og utviklingen vil fortsette, Gøsta Thommesen er ansvarlig. Det ble besluttet å bruke noe beskjedne midler av vår foreløpig slunkne kasse til dette prosjektet om nødvendig.

2. Forum på nettet: Fredrik Holter og Gøsta Thommesen vil så fort det lar seg gjøre finne frem til et system for å kunne opprette et lukket diskusjonsforum for medlemmer på nettet. Erfaringer fra Danmark tyder på at det er  svært stor nytte av dette - for informasjons- og erfaringsdeling, råd, tips og annonseringen.

3.  Brosjyre: Vi vil lage en norsk brosjyre om NLD og foreningen. Den danske NLD-gruppen lar oss bruke stoff fra deres brosjyrer. Det viktigste er en versjon som kan legges på nettet for nedlastning. Eventuelt vil vi også trykke opp et opplag.

4. Neste medlemsmøte: Vi satser på å avholde neste møte 16., 17. eller 19. november i Oslo, på kveldstid. Hovedinnhold vil være erfaringsdeling. Vi har et par innledere i tankene som vi vil prøve å få med, som vil kunne gi innspill rundt foreldrerollen og rundt ungdomstiden for de som har NLD. Innkalling kommer snart.

5. Økonomi: Vi vil fortsette arbeidet med å finne offentlige og private støtteordninger som kan gjøre større informasjonsprosjekter, store arrangementer, forskning og andre krevende aktiviteter mulig. Kassen pr dato utgjør ca kr 19.000,-.

6. Kontingent: Nye medlemmer som melder seg inn nå, blir medlem ut neste år. Skjæringspunkt for dette fra neste år av settes til 1. oktober. Medlemskap gjelder pr kalenderår. Kontingentkrav vil fra nå av sendes ut tidlig i året.

6. Neste styremøte vil avholdes samme dag som neste medlemsmøte, i forkant.  

*******

Informasjon fra styremøte 1.9.09

1. Fakturaer for 2009-medlemskap vil nå sendes ut.

2. NLD-treff denne høsten kan skje enten i forbindelse med Torshov-seminaret 22.-23. sept eller på et senere tidspunkt i høst. Vurderes snarlig.

3. Kontaktpersonordning for landsdelene opprettholdes så langt det er mulig. Vi vil se etter ny lokal kontakt fra Vestlandet.

4. Aktivitetspunkter / handlingsplan fremover:
i.  Medlemsmøter: minimum to pr år.  Fokus på nyttig og interessant innhold. Skal dekke behov for å lytte og prate samt ta opp viktige temaer. Eksempel på aktuelt tema: Ungomstid og NLD.
ii. Vi må videreutvikle internettsidene. Gøsta Thommesen tar oppgaven videre.
iii. Skaffe støttemidler til foreningen blir prioritert oppgave videre - alle har ansvar, og medlemmer oppfordres til å bidra med tips og råd.
iv. Brosjyre om NLD: Et forslag er snart ferdig. Bør ut på nettsiden som nedlastbar fil. 
v. Vi vil ta kontakt med Torshov kompetansesenter ang muligheter for å jobbe sammen om å spre informasjon om NLD (mot PPT, skoleverket osv.)

5. Neste styremøte: Tirsdag 13. okt kl. 18-20.

*******

www.nldforeningen.no  *  post@nldforeningen.no